Gminny Zakład Komunalny w Sianowie

Komunikaty zobacz archiwum »

Zaproszenie do złożenia ofert na otwarcie konta bankowego

     Zakład Budżetowy Administracji Budynków Komunalnych w Sianowie działając w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych w Sianowie zaprasza do złożenia ofert na otwarcie konta bankowego w Państwa. Banku.

1.     Oferta winna zawierać warunki cenowe dla wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez tut Zakład, a w szczególności:

-         opłaty za prowadzenie rachunku bieżącego i pomocniczego,

-         opłaty za przelewy do obcych banków,

-         opłaty za wpłaty gotówkowe na rachunek,

-         oprocentowanie konta bieżącego,

-         oprocentowanie depozytów 1-, 3-, 6-miesięcznych,

-         opłaty za zlecenia stałe,

-         wszelkie opłaty związane z otwarciem i prowadzeniem rachunku

-         abonament miesięczny za korzystanie z usług  bankowości elektronicznej,

-         inne propozycje lokat np. nocne , weekendowe, itp.,

-          system wirtualnych rachunków kontrahentów

2.     Wymagania  Zamawiającego:

-         Zamawiający będzie miał możliwość codziennego wglądu stanu konta.

 

3.     Termin wykonania zamówienia:  na czas nieokreślony

 

4. Kryteria oceny ofert.

 Zamawiający przyjmuje następujące kryteria oceny ofert:

-         cena – 100%

 

Wymagana  lokalizacja Ajencji banku w m. Sianów.

 

    5. Okres związania ofertą 30 dni.

 

    6. Termin i miejsce składania ofert:

 

Oferty należy złożyć w terminie do 17 grudnia 2010 r. do godzi. 12.00  w siedzibie Administratora budynku: 76-004 Sianów , ul. Armii Polskiej 19, w kasie zakładu. Oferty winny być w zamkniętej kopercie z opisem : oferta bankowa.

 

      7. Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert nastąpi  w dniu  17 grudnia 2010 r. o godz. 12.15.

 

      8. Kontakt z Zamawiającym :

Do kontaktu z oferentami wyznacza się : Alinę Budzińską- Główna Księgowa Administratora. 

 

      9. Załączniki:

          Dla uznania ważności oferty należy dołączyć :

-         aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem   terminu składania ofert,

-         Statut banku,

-         Zezwolenie na prowadzenie działalności zgodnie z ustawą Prawo bankowe,

-         Polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,

-         oświadczenie o braku zaległości podatkowych,

-         oświadczenie o braku zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,

-         projekt umowy uwzględniający wymagania określone w zaproszeniu do składania ofert.

 

10 Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Alina Budzińska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 grudnia 2010 10:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Dębowski
Ilość wyświetleń: 1779
08 grudnia 2010 10:48 Andrzej Dębowski - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl