Deklaracja dostępności

zachodniopomorskie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://gzk.bipfirma.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010-08-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-05-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-05-22
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-05-22

Treści lub funkcje niedostępne:

  1. Poprawa dostępności załączników w formacie PDF z ostatnich 6 lat. (powód: Słaba jakość)
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Andrzej Dębowski , adres e-mail: adebowski@sianow.pl , telefon: 94 3469520.

Informacja zwrotna

Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

brak dostosowania

Dostosowanie korytarzy

brak dostosowania

Dostosowanie schodów

brak dostosowania

Dostosowanie wind

brak

Dostępność pochylni

brak

Dostępność platform

brak

Dostępność informacji głosowych

brak

Dostępność pętli indukcyjnych

brak

Dostosowanie parkingów

Dla budynku jednostki przy ul. Armii Polskiej 19 dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych:przy Armii Polskiej 15, po drugiej stronie ul. Armii Polskiej przy budynku nr 24-26. Dla budynku jednostki przy ul. Słowackiego 5c 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych dostępne przy przychodni lekarskiej na ul. Słowackiego 3A.

Prawo wstępu z psem asystującym

brak

Dostępność tłumacza języka migowego

Można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy jednostki po uprzednim telefonicznym umówieniu pod numerem 94 3185 357. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Dodatkowe informacje

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Jeszcze większa dostepność

Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA

Deklaracja poprawy dostępności

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 maja 2020 12:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Dębowski
Ilość wyświetleń: 218
22 maja 2020 12:58 (Andrzej Dębowski) - Aktualizacja deklaracji dostepności.
22 maja 2020 12:58 (Andrzej Dębowski) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
22 maja 2020 12:58 (Andrzej Dębowski) - Aktualizacja deklaracji dostępności.