Procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 ZARZĄDZENIE NR 3/2008
   Dyrektora Zakładu Budżetowego Administracji
  Budynków Komunalnych w Sianowie z dnia 20 maja 2008 r.

w sprawie ustalenia Procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zakładzie Budżetowym Administracji Budynków Komunalnych w Sianowie.

 Na podstawie art.3a ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz.1591 z późn. zmianami)
zarządza się, co następuje:

      § 1

Ustala się Procedurę naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zakładzie
Budżetowym Administracji Budynków Komunalnych w Sianowie, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

     § 2

Realizację zarządzenia powierza się St. inspektorowi ds. kadr i rozliczeń .

     § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor mgr inż Jadwiga Satkowska-Onoszko


        Załącznik do zarządzenia  Nr 3/2008 z dnia 20 maja 2008 r.       


     PROCEDURA NABORU  NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE  W ZAKŁADZIE BUDŻETOWYM ADMINISTRACJI BUDYNKÓW KOMUNALNYCH  W SIANOWIE

     Rozdział 1
    Postanowienia ogólne

      § 1

1)Celem Regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na stanowiska urzędnicze
   w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska pracy.
2) Podstawę prawną Regulaminu stanowi Ustawa o pracownikach 
  samorządowych (dz.U nr 142 poz.1593 z 2001r. z poź.zm.)
3) Regulamin określa zasady zatrudniania pracowników w Zakładzie  
    Budżetowym Administracji Budynków Komunalnych w Sianowie na
    podstawie umowy o pracę na stanowiskach urzędniczych /z wyłączeniem
    pracowników pracowników interwencyjnych i robót  publicznych/

      § 2

Ilekroć w niniejszej procedurze jest mowa o:
1)Biuletynie- należy przez to rozumieć Biuletyn Informacji Publicznej;
2) Naborze –należy przez to rozumieć przeprowadzenie procedury konkursowej na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Budżetowym Administracji Budynków Komunalnych
     3) Komisji rekrutacyjnej –należy przez to rozumieć komisję powołaną
    zarządzeniem Dyrektora ZB ABK do przeprowadzenia procedury naboru;
4) ZBABK-Zakład Budżetowy Administracji Budynków Komunalnych
    w Sianowie
5) UGiM -Urząd Gminy i Miasta w Sianowie

     Rozdział 2  Przebieg naboru

      § 3


O zorganizowaniu naboru decyduje Dyrektor ZB ABK

           § 4

Postępowanie w sprawie naboru obejmuje:
1)ogłoszenie o naborze,
2)składanie dokumentów,
3)sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym oraz publikację
     listy kandydatów, spełniających wymogi formalne w Biuletynie,
4)posiedzenie komisji d/s. naboru,
5) wybór kandydata na stanowisko,

      § 5

Za przebieg i organizację postępowania w sprawie naboru odpowiada
St. inspektor ds. kadr i rozliczeń.

     Rozdział 3   Ogłoszenie o naborze


         § 6

1)Ogłoszenie o stanowisku urzędniczym oraz naborze zawiera dane
    określone w odrębnych przepisach. /Ustawa o pracownikach
    samorządowych Dz.U nr 142 poz.1593 z 2001r. z póź.zm/
2)W przypadku naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze, kandydat
      jest zobowiązany dołączyć do dokumentów koncepcję pracy.
3) Ogłoszenie o wakującym stanowisku urzędniczym oraz naborze
    kandydatów na to stanowisko umieszcza się:
         a) w Biuletynie Informacji publicznej
         b) na tablicy ogłoszeń ZB ABKw Sianowie
         c) na tablicy ogłoszeń UGiM Sianów     


      § 7


1)Przy formułowaniu wymagań dla stanowiska, na które jest przeprowadzany konkurs, należy uwzględniać w szczególności:
a)nazwę i adres jednostki, kontakt
b)określenie stanowiska urzędniczego
c)wskazanie zakresu wykonywanych zadań na stanowisku
d)określenie wymagań, związanych z naborem na stanowisko , ze wskazaniem, które są niezbędne , a które dodatkowe
e)wskazanie wymaganych dokumentów
f)określenie terminu i miejsca składania dokumentów
2) Określenie wymagań, stawianych kandydatom należy do komisji ds. naboru. Wymagania te zatwierdza w ogłoszeniu Dyrektor ZB ABK

     Rozdział 4     Komisja ds. naboru

      § 8

1)Komisja rekrutacyjna powoływana jest zarządzeniem Dyrektora
     na stałe lub do przeprowadzania poszczególnych postępowań.
2)Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział
     co najmniej 1 jej składu.
3)W pracach Komisji nie może uczestniczyć osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia
     pokrewieństwa włącznie, osoby, której dotyczy postępowanie, albo
     pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, nie
     może budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.
4)Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący.
5)W przypadku równej liczby punktów zgromadzonych przez kandydatów decyzję o ich uszeregowaniu na liście podejmuje Dyrektor
    Rozdział 5
  Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur
    

§ 9


1)Postępowanie dot. rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur komisja
     przeprowadza dwuetapowo.
2)W pierwszym etapie komisja ,po upływie terminu złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze, zapoznaje się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i ustala , czy spełniają kryteria określone w ogłoszeniu o konkursie. Oferty nie spełniające wymogów formalnych zostają odrzucone.
3) Listę kandydatów, którzy spełniają wymogi formalne upowszechnia się   
w Biuletynie.
4) W drugim etapie Komisja dokonuje selekcji kandydatur i przedstawia  
    propozycję  wyboru Dyrektorowi zakładu.
     5)Wyboru dokonuje Dyrektor zakładu.
        Z posiedzenia komisji oraz z wyboru dokonanego przez Dyrektora
     zakładu sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a)określenie stanowiska, na które był przeprowadzany nabór,
b)liczbę kandydatur,
c)listę nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, uszeregowanych według spełniania , przez nich poziomu wymagań określonych
w ogłoszeniu o naborze,
d)informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,
e)uzasadnienie dokonanego wyboru.
6)Przewodniczący Komisji przedkłada protokół Dyrektorowi zakładu.
7)Dyrektor i Przewodniczący komisji podpisują protokół.

     § 10


W terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo
zakończenia procedury naboru, w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata, upowszechnia się informację w Biuletynie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie i na tablicy ogłoszeń ZB ABK

Dyrektor mgr inż Jadwiga Satkowska-Onoszko

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 7541